Μήκος κύκλου- Διαφοροποιημένη διδασκαλία

Στα πλαίσια της διδασκαλίας του μαθήματος των Μαθηματικών της Β΄ Γυμνασίου, στην παράγραφο Μήκος Κύκλου εφαρμόσαμε διαφοροποιημένη διδασκαλία. Οι μαθητές κάθε τμήματος χωρίστηκαν σε 4 ομάδες. Η κάθε ομάδα μέτρησε το Μήκος L του δικού της Κύκλου (κέρμα, καπάκι μπουκαλιού, στεφάνι γυμναστικής, καπάκι μεγάλου κάδου) καθώς και τη διάμετρο δ αυτών με τη χρήση σχοινιού και μετροταινίας. Στη συνέχεια υπολόγισαν το πηλίκο L/δ και όλες οι ομάδες παρατήρησαν ότι βρήκαν σχεδόν το ίδιο αποτέλεσμα 3,14 δηλ. τον άρρητο αριθμό π γνωστό παγκοσμίως και ως σταθερά του Αρχιμήδη.

Views: 17